Anexe gospodaresti (2)

Monumente de arhitectură

Agafton, Botosani

1

BT-II-m-B-01947.05