Biserica Sf. Gheorghe Nou

Monumente de arheologie

Bucuresti, Bucuresti

intre Bd. I.C. Bratianu, str. Lipscani, Baniei si Cavafii Vechi; carou cadastral 13-14; AA'(*)

B-I-s-B-17895